Warunki korzystania z Serwisu

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o te Warunki, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

Administrator lub ILogic – Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (80-386) Gdańsk, ul. Lęborska 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, będąca stroną Umowy z Klientem;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Administratora.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną korzystającą z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Serwis – oznacza stronę internetową multinorfinans.dk wraz z jej podstronami, łączami i innymi funkcjonalnościami, za pośrednictwem której oferowane są Klientom Usługi.

Formularz - funkcjonalność udostępniona elektronicznie w Serwisie, portalu społecznościowym lub innych stronach, za pomocą której Klient przekazuje dane osobowe niezbędne lub pomocne do skorzystania z Usługi i/lub przekazania danych Partnerowi;

Dane Osobowe – wszelkie informacje umożliwiające zidentyfikowanie Klienta będącego osobą fizyczną, w tym a także dane dotyczące jego sytuacji rodzinnej, finansowej, zawodowej, majątku, itp.;

Usługa – świadczenie o charakterze subskrypcji, polegające na prezentowaniu i promowaniu podmiotów trzecich (Partnerów) i świadczonych przez nich usług. Usługa obejmuje zaprezentowanie informacji o wybranych usługach oferowanych przez Partnerów, pomocy przy zawieraniu umów z Partnerem, a także ciągłe monitorowanie możliwości skorzystania z innych usług oferowanych przez Partnerów (Monitoring). Szczególne warunki dotyczące promowania przez ILogic niektórych usług oferowanych przez Partnerów znajdują się w Aneksach nr 2 i 3 do Regulaminu. Usługa realizowana jest z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poprzez e-mail, telefonicznie, SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe. Usługa świadczona jest do czasu rezygnacji z Usługi przez Klienta.

Usługa Partnera – Usługa świadczona przez Partnera bezpośrednio Klientowi na podstawie zawartej z nim umowy. ILogic nie jest stroną umów Klienta z Partnerami, nie odpowiada za ich usługi. Rolą ILogic jest jedynie promowanie (marketing) Partnerów. Usługi Partnera mogą obejmować produkty finansowe, takie jak: umowy kredytu konsumenckiego, umowy kredytu hipotecznego, badanie zdolności kredytowej, usługi inwestycyjne, a także usługi ubezpieczeniowe, kantor walutowy, usługi translatorskie, obsługę podatkową i zabezpieczenia społecznego. Klient decyduje o skorzystaniu z Usługi Partnera samodzielnie, na podstawie materiałów marketingowych (promocyjnych) przedstawianych przez ILogic. Usługi Partnera mogą być odpłatne.

Partner – usługodawca wskazany w materiałach promocyjnych ILogic, promowany przez ILogic na podstawie zawartej z ILogic umowy o współpracy. Partner jest podmiotem profesjonalnym, działającym według prawa właściwego dla rynku, na którym działa, który samodzielnie odpowiada za świadczone Klientom usługi. Aktualna lista Partnerów z podziałem na typy świadczonych Usług znajduje się na stronie Serwisu pod adresem: www.multinorfinans.dk/partners.

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawarta przez Klienta z ILogic, mająca charakter usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, potwierdzona drogą elektroniczną w wiadomości przesłanej pod wskazany przez Klienta adres e-mail;

Warunki lub Regulamin – niniejsze „Warunki korzystania z Serwisu”.

 

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i Aneksem nr 1 (Polityka Prywatności), akceptacji jego postanowień bez zastrzeżeń oraz podjęcia zobowiązania do ich przestrzegania.

W przypadku niektórych typów Usług Administrator może wymagać wyrażenia dodatkowych zgód, stosownie do sposobu realizacji Usługi. W szczególności dotyczy to promowania Usług Partnera, które związane jest z przekazaniem danemu Partnerowi danych osobowych Klienta w celu przygotowania oferty dla Klienta. W takich przypadkach niniejszy Regulamin będzie obowiązywał wraz ze stosownym Aneksem (nr 2 lub 3) uszczegóławiającym zakres Usługi.

Za pośrednictwem Serwisu świadczona jest Usługa polegająca na:

Promowaniu Partnerów i świadczonych przez nich Usług Partnera,

wsparcia Klienta, w tym w kontakcie bezpośrednim, w nawiązywaniu współpracy i korzystaniu z Usług Partnera,

ciągłym monitorowaniu możliwości skorzystania z innych usług oferowanych przez Partnerów (Monitoring).

Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi warunkami współpracy z Partnerem, np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji. Administrator nie jest pełnomocnikiem, agentem ani nie jest umocowany w żadnym zakresie do działania w imieniu i na rzecz Partnera. Za pomocą ILogic Klient nawiązuje kontakt z Partnerem (np. poprzez przekierowanie na stronę internetową, przekazanie danych kontaktowych) i dobrowolnie nawiązuje z nim bezpośrednią współpracę.

Przedmiotem Umowy może być również świadczenie Usług – polegających na:

zebraniu danych osobowych Klienta (właściwych dla typu Usługi Partnera, którą zainteresowany jest Klient),

przekazaniu danych osobowych Klienta (właściwych dla typu Usługi Partnera, którą zainteresowany jest Klient) właściwemu Partnerowi.

Usługi świadczone są przez Inventive Logic nieodpłatnie. Odpłatne mogą być Usługi Partnera, na podstawie zawartej przez Klienta odrębnej umowy z Partnerem.

Informacje o Usługach Partnerów mają charakter poglądowy, przykładowy i nie stanowią oferty.

Wszelkie Usługi Partnera świadczy Partner na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Partnerem.

Usługi Partnera świadczone są zgodnie z prawem właściwym dla miejsca jej świadczenia. Partner ponosi odpowiedzialność za świadczenie usługi zgodnie z prawem właściwym.

Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy z Partnerem zawiera wyłącznie z własnej woli, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Administrator nie jest stroną tych umów, nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub sposób ich wykonywania.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Partner może odmówić świadczenia usługi Klientowi, o ile jest to w zgodzie z warunkami świadczenia usług danego Partnera lub właściwym prawem miejscowym.

 

 

§ 3. DOSTĘP DO SERWISU. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator świadczy Usługi wyłącznie na odległość – przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, tj. za pośrednictwem Serwisu i poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji, w szczególności telefonicznie, przez SMS, VoIP czy inne komunikatory internetowe – zgodnie z życzeniem i preferencjami Klienta. Część z funkcjonalności Serwisu może być dostępna wyłącznie po skorzystaniu z odsyłacza (linku) przesłanego Klientowi w wiadomości e-mail lub po zalogowaniu. Klient może anulować subskrypcję Usługi w zakresie przesyłanym wiadomościami e-mail, korzystając w pozostałym zakresie. Możliwa jest też całkowita rezygnacja z Usług w dowolnym momencie.

Kontakt z Administratorem w sprawie i w związku ze świadczeniem Usług odbywa się wyłącznie w jednej z następujących form:

drogą e-mailową na adres Administratora: finanse@multinorfinans.dk lub inny bezpośredni adres e-mail doradcy prowadzącego sprawę Klienta;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, pod następujący numer telefonu: +45 78 723 183 przy czym w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego w obrębie tego samego numeru kierunkowego, opłata za połączenie naliczana jest jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy; w przypadku kontaktu telefonicznego Klienta dzwoniącego na numer kierunkowy inny niż ten, z którego dzwoni Klient, może on ponosić dodatkowe opłaty związane z rozmową telefoniczną, zgodnie z taryfą dostawcy;

za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest dysponowanie przez Klienta sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym i aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz z dostępem do sieci Internet, a także poprawnie skonfigurowanym kontem e-mail.

Administrator dokłada starań, aby zapewnić Klientom stały dostęp do Serwisu. Administrator nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu bez żadnych błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Klientów szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Serwisu, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Administratora, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością sprzętu lub oprogramowania Klienta z Serwisem.

Administrator zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych w Serwisie – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania Klientów o tych zmianach.

Zabronione jest przekazywanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nakłaniających do popełnienia czynu zabronionego, a także wypowiedzi wulgarnych lub obraźliwych dla Administratora lub podmiotów trzecich.

Zawartość Serwisu i umieszczonych w nim danych, a także nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Administratora lub innego właściwego podmiotu.

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia Usług na rzecz Klientów, którzy naruszają postanowienia Warunków, lub odstąpienia od Umowy w każdym czasie, w szczególności w następujących przypadkach:

w razie powzięcia informacji o naruszeniu Warunków – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym;

jeżeli Administrator poweźmie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez Klienta nieprawdziwych danych w toku świadczonych Usług;

informacje przekazane przez Klienta są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie Usługi; lub

jeżeli Klient postępuje w kontaktach z Administratorem wbrew zasadom współżycia społecznego, w szczególności żądając od Administratora podjęcia czynności lub świadczenia usług pozostających poza zakresem Umowy lub nakłaniając Administratora do wykonania Usługi w taki sposób, że jej rezultat mógłby zostać wykorzystany niezgodnie z prawem lub niezgodnie z przeznaczeniem Usługi;

jeżeli według rozsądnej oceny Administratora okoliczności faktyczne przedstawione przez Klienta lub ustalone przez Administratora wskazują na zawiły lub szczególnie skomplikowany albo niestandardowy charakter sprawy powodujący konieczność poniesienia niewspółmiernych nakładów w celu świadczenia Usługi.

 

 

§ 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

Złożenie wyraźnego oświadczenia woli związania Umową poprzez akceptację Regulaminu i Aneksu nr 1: Polityki Prywatności, równoznaczne jest z zawarciem Umowy z Administratorem zgodnie z niniejszymi Warunkami (lub złożenie przez Klienta wyraźnego oświadczenia woli związania się Umową w trakcie rozmowy telefonicznej).

Administrator świadczy Usługi wyłącznie w oparciu o dane i informacje oraz wyjaśnienia przekazane przez Klienta.

Usługi są świadczone przez Administratora na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie wraz z Aneksami 1-3. Zakres świadczonych Usług lub sposób ich wykonywania może ulegać zmianom zgodnie z treścią Regulaminu.

Po akceptacji Warunków, Klient otrzymuje od Administratora na podany w Formularzu adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy, tj. jedną lub więcej wiadomości e-mail zawierające w szczególności niniejsze Warunki wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Klient może dobrowolnie wskazać w Serwisie interesujące go usługi w celu uzyskania Usługi Monitoringu adekwatnej do swoich potrzeb i zainteresowań.

Podczas rejestracji w Serwisie, Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, oraz opcjonalnie typ usług, którymi jest zainteresowany.

Administrator co do zasady nie przyjmuje dokumentów ani skanów dokumentów od Klientów.

Administrator przesyła również Klientowi pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny sposób link do strony internetowej wybranego Partnera. Nawiązanie współpracy z Partnerem odbywa się poza Serwisem.

Co do zasady Klient zainteresowany współpracą z Partnerem dokonuje samodzielnej rejestracji na portalu danego Partnera. W niektórych przypadkach dane mogą zostać przekazane Partnerowi w celu przygotowania oferty na Usługę Partnera (dotyczy w szczególności usług kredytowych, ubezpieczeniowych).

ILogic może wielokrotnie kontaktować się z Klientem w celu świadczenia Usługi Monitoringu, tj. w dowolnym momencie wykonywania niniejszej Umowy konsultant może wykonać połączenie telefoniczne lub VoIP do Klienta oraz/lub przesyłać wiadomości e-mail lub SMS.

Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane, o czym Klient zostanie poinformowany na samym jej początku. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy powinien przerwać połączenie i skorzystać z formularza dostępnego w Serwisie lub kontaktować się z Administratorem w inny sposób. Administrator może także umówić z Klientem rozmowę z wykorzystaniem komunikatora internetowego umożliwiającego współdzielenie ekranu komputera Klienta– dane lub nagrania z takich wideorozmów nie będą przechowywane przez Administratora.

Administrator może przekazać Dane Osobowe oraz informacje podane przez Klienta – za jego uprzednią, wyraźną zgodą - wskazanemu podmiotowi trzeciemu w celu wstępnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta.

Klient przyjmuje do wiadomości, że wielokrotne zapytania dotyczące zdolności kredytowej tej samej osoby mogą obniżać punktową ocenę kredytową, a w razie negatywnej weryfikacji Klienta przez podmioty wskazane w treści zgody lub systemach Instytucji – nawet czasowo zablokować możliwość oferowania Produktów danemu Klientowi, za które to okoliczności lub skutki Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Administrator zobowiązuje się do wykonania Usługi poprzez działanie z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego.

Administrator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Klienta nieprawdziwych, niepełnych lub wybiórczych danych w toku korzystania z Usług Partnera.

Administrator nie gwarantuje, że dane prezentowane w Serwisie lub materiały marketingowe dotyczące Partnerów są wolne od błędów. Rola Administratora ogranicza się do udostępnienia miejsca w Serwisie na ich publikację

Roszczenia wynikające z wad wykonanej Usługi rozpoznawane są w postępowaniu reklamacyjnym, zgodnie z § 6 niniejszych Warunków.

 

 

§ 6. REKLAMACJE

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad przy wykonanej Usłudze lub naruszenia Warunków przez Administratora, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wobec Administratora.

Reklamacja powinna:

zostać przesłana na formularzu reklamacyjnym lub odpowiadającym mu, dostępnym w Serwisie albo wiadomością e-mail pod adres: finanse@multinorfinans.dk - niezwłocznie od zaistnienia przyczyny uzasadniającej jej złożenie, najlepiej nie później niż w terminie 7 dni od powzięcia przez Klienta informacji o takiej przyczynie,

zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Klienta,

zawierać aktualne dane Klienta umożliwiające kontakt zwrotny ze strony Administratora,

wskazywać inne istotne dla sprawy okoliczności.

Termin wpływu reklamacji rozumie się jako dzień wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Administrator mógł zapoznać się z jego treścią. W każdym przypadku Klient otrzyma potwierdzenie wpływu reklamacji do Administratora poprzez wiadomość e-mail lub SMS.

Administrator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wpływu do Administratora. Rozstrzygnięcie reklamacji przez Administratora jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie do Administratora.

W przypadku nieustosunkowania się do reklamacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, reklamację uważa się za uwzględnioną.

 

 

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY. ROZWIĄZANIE UMOWY. WYCOFANIE ZGÓD

Usługa ma charakter ciągły i uważa się za wykonaną z chwilą rozwiązania umowy przez Klienta lub Administratora.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia. Jednocześnie zgodnie z niniejszym Regulaminem, Klient może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie, bez ograniczeń czasowych. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient przyjmuje do wiadomości, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, którego wzór doręczany jest Klientowi na trwałym nośniku – wraz z informacją przesłaną po zawarciu Umowy.

Mając na uwadze, że Administrator nie jest stroną umowy o Usługę Partnera, Klient nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej z Partnerem za pośrednictwem Administratora.

Klient może rozwiązać Umowę z Administratorem w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila na adres finanse@multinorfinans.dk lub kontakt telefoniczny pod numerem +45 78 723 183.

Administrator może rozwiązać Umowę w każdym czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Klient otrzyma oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Administratora na wskazany w Formularzu adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze Warunki wraz z Aneksami 1-3 regulują sposób świadczenia przez Administratora wszystkich Usług za pośrednictwem Serwisu w sposób pełny, kompleksowy i wyłączny, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel Administratora upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Administratora wyraźnie uzgodni co innego z Klientem, co potwierdzi na trwałym nośniku.

W sprawach nieuregulowanych w Warunkach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także obowiązku zastosowania przepisów innego niż polskie prawa właściwego dla Klienta będącego Konsumentem, jeśli ma ono zastosowanie.

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według właściwych przepisów mających zastosowanie, przy czym jeśli Klient nie jest Konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Administratora oraz wyłącznie według polskiego prawa.

Klient ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych z Administratorem Umów. Klient będący konsumentem może mieć także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl/

Niniejsze Warunki udostępnione są nieodpłatnie w Serwisie oraz przekazywane są Klientowi na trwałym nośniku (e-mail) – wraz z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, jak również udostępniane są na każde żądanie Klienta – w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie przez system teleinformatyczny, którym posługuje się Klient.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i sposobu świadczenia Usług, oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Klientowi oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że Klient wniesie wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionych Warunków.

 

 

Aneks 1 : Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka Prywatności).

Aneks 2: Usługi kredytu hipotecznego, konsumenckiego oraz badanie zdolności kredytowej.

Aneks 3: Usługi ubezpieczeniowe

 

 

Aneks 1

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(POLITYKA PRYWATNOŚCI)


1. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument informuje o sposobach przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu.

 

 

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Inventive Logic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w (80-386) Gdańsk, ul. Lęborska 3B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000709320, o numerze NIP: 957-09-36-720, e-mail: finanse@multinorfinans.dk, tel. +47 21 999 413 (Dalej: iLogic lub Administrator)

 

 

3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu i zakresie:

a. niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu i świadczenia Usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. w zależności od dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

i. w celu udostępnienia Partnerom odpowiednio do typu Usługi, którą zainteresowany jest Klient, tj. produkty finansowe, takie jak: umowy kredytu konsumenckiego, umowy kredytu hipotecznego, badanie zdolności kredytowej, usługi inwestycyjne, a także usługi ubezpieczeniowe, kantor walutowy, usługi translatorskie, obsługę podatkową i zabezpieczenia społecznego;

ii. w celu przesłania ofert dotyczących współpracy z pośrednikami kredytów hipotecznych, kredytów i pożyczek, usług inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, kantoru walutowego, usług translatorskich, obsługi podatkowej i zabezpieczenia społecznego oferowanych na terenie Danii, Polski.

 


c. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), w celu:

i. prowadzenia badań i analiz oczekiwań i potrzeb Klientów oraz ulepszania i wprowadzania nowych usług, a także w celach statystycznych,

ii. przekazywania informacji handlowych i treści marketingowych dotyczących produktów lub usług,

iii. prowadzenia rozliczeń świadczonych usług z Partnerem;

iv. dopasowania reklam i kanałów komunikacji marketingowej do Twoich zainteresowań – zależnie od podanych danych, ustawień Twojego konta i przeglądanych przez Ciebie treści, przy czym, w zależności od Twojej zgody lub ustawień przeglądarki internetowej możemy w tym celu wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie, aby dowiedzieć się skąd uzyskałeś informacje o naszych usługach lub jakie strony odwiedzasz przed lub po wizycie w Serwisie, abyśmy mogli lepiej poznać Twoje potrzeby i ulepszać nasze usługi,

v. organizacji lub współorganizacji akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych,

vi. obsługi usług płatniczych oraz innych pomocniczych usług osób trzecich, z których korzystamy świadcząc dla Ciebie usługi,

vii. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z naszych stron internetowych i baz danych, egzekwowania Regulaminu świadczenia usług, do przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz do zachowania poprawności i ciągłości działania naszych systemów, w tym także poprzez tworzenie kopii zapasowych,

viii. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez iLogic oraz wykazania spełnienia przez iLogic obowiązków wynikających z przepisów prawa,

ix. obrony przed nadużyciami, oszustwami w celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego i fizycznego administratora,

x. udzielenia odpowiedzi na zapytania i wnioski złożone za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub e-maila.

d. Realizując ewentualny prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 

 

4. OGRANICZENIA W PRZETWARZANIU DANYCH

a. Jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody – np. na przesyłanie ofert Partnerów– możesz zawsze wycofać swoją zgodę. Zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie e-maila pod adres finanse@multinorfinans.dk. Odwołanie zgody nie powoduje niezgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

b. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, tj.:

i. w szczególności przez okres realizacji usługi na Twoją rzecz, a także po tym czasie:

ii. przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub

iii. dla realizacji przez iLogic prawnie uzasadnionych interesów administratora danych w określonym wyżej zakresie, tj. w zakresie niezbędnym do dochodzenia i obrony roszczeń przez iLogic – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami,

iv. jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania.

c. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług na Twoją rzecz. Zawsze oznaczamy pola i informacje, które są niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą i wykonać umowę lub musimy nimi dysponować, aby wykonać obowiązki prawne.

 

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I PROFILOWANIE

a. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

i. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które w naszym uzasadnionym przekonaniu wynikać będą z przepisów prawa,

ii. na podstawie odrębnej zgody – wybranym Partnerom odpowiednio do typu wybranej usług- aktualna lista Partnerów znajduje się na stronie Serwisu pod adresem www.multinorfinans.dk/partners.

iii. na podstawie wymaganej prawem umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania - podmiotom, które świadczą dla nas usługi pomocnicze, takie jak obsługa klienta, obsługa płatności, profesjonalni doradcy czy firmy świadczące usługi hostingowe i analityczne.

iv. Na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – Partnerowi – w celu prowadzenia rozliczeń współpracy polegającej na świadczeniu usługi wsparcia i promocji na rzecz Partnera.

b. Twoje dane będą mogły zostać przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do naszych usługodawców w krajach, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, w tym podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych uczestniczących w programie Tarczy Prywatności, lub na podstawie szczególnej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – tzw. standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Będziesz mógł uzyskać kopię przekazanych danych, kontaktując się z nami.

d. Udostępniając Ci usługi w Serwisie, będziemy przetwarzać Twoje dane automatycznie, w tym także poprzez profilowanie polegające na wykorzystaniu niektórych znanych nam informacji o Tobie do analizy lub prognozy Twoich preferencji osobistych, zainteresowań lub potrzeb, lecz będziemy to robić tylko w celu personalizacji możliwości korzystania przez Ciebie z Serwisu lub lepszego dopasowania reklam i informacji handlowych do Twoich potrzeb, dlatego nigdy nie będzie to wywoływać u Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

 

6. TWOJE PRAWA
a. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez iLogic, przysługuje szereg praw wynikających z przetwarzania ich danych osobowych, w tym:

i. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

ii. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważysz, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

iii. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane (np. pod warunkiem usunięcia konta) albo wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofniesz zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

iv. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażesz, że Twoje dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcesz ich usunięcia, gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu,

v. prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Tobą umowy lub na podstawie Twojej zgody,

vi. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Twoją szczególną sytuacją oraz kiedy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego i profilujemy Twoje dane w celach marketingowych.

b. Wszystkie prośby dotyczące wykonania powyższych praw możesz złożyć wiadomością e-mail pod adresy iLogic wskazane powyżej. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje prośby niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od ich otrzymania, chyba że okażą się liczne lub skomplikowane. W takim wypadku poinformujemy Cię o terminie udzielenia odpowiedzi. Wszystkie prośby są wolne od opłat, lecz jeśli okażą się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając koszty prowadzenia komunikacji lub wykonania żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z takim żądaniem.

c. Jeśli uznasz, że iLogic naruszył przepisy prawa przetwarzając Twoje dane osobowe, napisz do nas pod adres e-mail: finanse@multinorfinans.dk. Przysługuje też Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

d. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji ze świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres finanse@multinorfinans.dk, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z usług za pośrednictwem Serwisu. W przypadku otrzymania wiadomości o rezygnacji ze świadczenia usług dane zostaną usunięte w terminie 30 dni.

 

 

7. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Dane osobowe przetwarzają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy iLogic lub podmiotów współpracujących na podstawie zgodnej z prawem umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, przeszkoleni i dysponujący stosownym upoważnieniem.

 

 

8. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. iLogic oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych dobraną do ich kategorii i zagrożeń, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2. ILogic zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz we własnych celach marketingowych.

3. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

 

 

9. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.

2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres finanse@multinorfinans.dk.

 

 

10. MECHANIZM COOKIES

1. Cookies

a. iLogic wykorzystuje tzw. cookies (ciasteczka) własne i inne, podobne technologie w następujących celach:

i. konfiguracji serwisu,

ii. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

iii. rozpoznania urządzenia użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb,

iv. zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika,

v. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

vi. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

vii. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,

viii. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

ix. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

x. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez iLogic,

xi. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,

xii. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

xiii. zapamiętania lokalizacji użytkownika,

xiv. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji,

xv. analiz i badań oraz audytu oglądalności,

xvi. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

xvii. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

b. Administrator usługi wykorzystuje cookies (ciasteczka) zewnętrzne i inne, podobne technologie w następujących celach:

i. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl),

ii. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics),

iii. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.

c. Użytkownik ma prawo zadecydowania, czy chce dopuścić do wykorzystania plików typu cookies na swoim komputerze poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Poniżej zamieszczamy instrukcje, jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

i. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

ii. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

iii. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

iv. Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

v. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

2. Strona korzysta z wtyczek z sieci społecznościowej Facebook.

a. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

b. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz „Like-Button” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje Konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej strony z profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie do twojego konta użytkownika.

c. Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca strony internetowej, nie uzyskujemy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem użytkownika Facebook, wyloguj się z konta użytkownika Facebook.

d. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresem http://www.facebook.com/policy.php.

3. Logi serwera.

a. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

b. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

c. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek form przetwarzania danych osobowych przez inne podmioty, którym dane osobowe udostępnia się na podstawie zgody użytkownika, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – RODO). Wszelkie obowiązki związane ze statusem administratora danych obciążają te podmioty bezpośrednio.

 
b. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez iLogic nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

 

12. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres iLogic wskazany powyżej.

 

 

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

a. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu. iLogic poinformuje aktywnych użytkowników o zmianach w Polityce Prywatności na wskazany przez nich adres e-mail do kontaktu.

b. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

 


ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY USŁUG FINANSOWYCH ( Z WYŁĄCZENIEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH) I UBEZPIECZENIOWYCH.

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Korzystając z usług Serwisu, zostaniesz poproszony/a o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.

2. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu zaprezentowanie ofert przygotowanych przez Partnerów (Partnerów ubezpieczeniowych) zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania, udostępnienie Twoich danych wybranemu przez Ciebie Partnerowi w celu zawarcia umowy o Produkt za pośrednictwem Partnera oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez ILogic.

3. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu, w celu i zakresie niezbędnym do:

zebrania danych i informacji na temat potencjalnych klientów,

zebrania od Partnerów ofert na wybrane usługi,

wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;

udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Podstawa prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a więc:

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś lub podmiot oferujący kredyty) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia przez ILogic usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji Partnerom ubezpieczeniowym (wówczas administratorem Twoich danych są ci Partnerzy ubezpieczeniowi) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. realizacja umowy na warunkach stwierdzonych Regulaminem w zakresie zbierania danych i wyświetlania ofert Partnerów ubezpieczeniowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda w zakresie przekazania danych Partnerom ubezpieczeniowym.

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu świadczenia przez ILogic usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą kredytową i przekazywaniu tych informacji Partnerom (wówczas administratorem Twoich danych są ci Partnerzy) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. realizacja umowy na warunkach stwierdzonych Regulaminem w zakresie zbierania danych i wyświetlania ofert Partnerów, oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda w zakresie przekazania danych Partnerom.

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty ILogic i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest ILogic) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu marketingu usług Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest ILogic) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także

- przy przetwarzaniu danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki ILogic i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest ILogic) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

01.04.2020 r.

***

 

 


Aneks 2

WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I KONSUMENCKICH ORAZ BADANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 


Niniejszy Aneks ma zastosowanie do Klientów korzystających z usług kredytów hipotecznych, konsumenckich oraz z usługi badania zdolności kredytowej. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Aneksem obowiązują ogólne postanowienia Regulaminu. W przypadku sprzeczności między ogólnymi postanowieniami Regulaminu a Aneksem, pierwszeństwo mają zapisu Aneksu.

§ 1. DEFINICJE

Ilekroć dane pojęcie zostało zapisane wielką literą lub w dokumentacji, opracowaniach i korespondencji przygotowanej w oparciu o te Warunki, należy przyjąć, że mają one następujące znaczenie:

1) Formularz - funkcjonalność udostępniona elektronicznie w Serwisie, portalu społecznościowym lub innych stronach, za pomocą której Klient przekazuje dane osobowe niezbędne lub pomocne do zaprezentowania Ofert Instytucji lub złożenia wniosku o wybrany Produkt;

2) Produkt – usługa finansowa, w szczególności kredyt konsumencki, karta kredytowa lub pożyczka, lub inna usługa oferowana przez Instytucję za pośrednictwem Partnera; Produkt hipoteczny - kredyt udzielany przez Instytucję bankową zabezpieczony hipoteką na nieruchomości.

3) Oferta – przygotowana przez Instytucję propozycja zawarcia umowy o Produkt z Klientem, przedstawiona Klientowi za pośrednictwem Partnera;

4) Partner – podmiot współpracujący z Administratorem, będący pośrednikiem finansowym na terenie Danii, Polski.

5) Instytucja – podmiot prowadzący działalność finansową na terenie Danii, Polski, świadczący w szczególności usługi pożyczkowe i kredytowe, który za pośrednictwem Partnera przedstawia Ofertę Klientowi;

 

 

§ 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1) Korzystanie z Usług Partnera w zakresie pośrednictwa kredytowego (Produkty z wyłączeniem Produktów hipotecznych) jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia dobrowolnej zgody przez Klienta na udostępnienie danych osobowych podmiotom badającym zdolność kredytową.

2) Za pośrednictwem Serwisu świadczone są Usługi dotyczące Produktów z wyłączeniem Produktów hipotecznych, polegające na:

a) prezentacji wstępnych informacji o Produktach oferowanych przez Instytucje,

b) rekomendacji Klientowi wybranego Partnera będącego: pośrednikiem finansowym; podmiotem badającym zdolność kredytową;

c) wsparcia Klienta, w tym w kontakcie bezpośrednim, w nawiązywaniu współpracy i korzystaniu z usług Partnera,

d) ciągłym monitorowaniu możliwości uzyskania dalszych Usług na terenie Danii i Polski za pośrednictwem Partnera i okresowe przedstawianie Klientowi możliwości w tym zakresie (dalej: „Monitoring finansowy”).

3) W zakresie Produktów hipotecznych Usługa polega wyłącznie na prowadzeniu marketingu Podmiotów będących pośrednikami kredytowymi w zakresie kredytów hipotecznych. ILogic nie prowadzi doradztwa, nie wspiera Klientów i nie przyjmuje dokumentów związanych z ubieganiem się o kredyt hipotecznych. ILogic nie promuje i nie reklamuje kredytów hipotecznych. Klient zainteresowany Produktem hipotecznym może swobodnie decydować o skorzystaniu z usług promowanego w Serwisie pośrednika kredytowego (Partner).

4) Czynności ILogic w zakresie kredytów hipotecznych polegają na działaniu w charakterze tzw. podmiotu kojarzącego. Pod pojęciem tym rozumie się podmiot, który doprowadza jedynie do skojarzenia – bezpośrednio albo pośrednio – konsumenta z kredytodawcą lub pośrednikiem kredytowym. Aktywność ILogic nie wykracza poza ogólną prezentację osoby lub oferty kredytodawcy lub pośrednika kredytu hipotecznego oraz przekazanie konsumentowi lub kredytodawcy, względnie pośrednikowi kredytu hipotecznego, danych pozwalających na nawiązanie dalszego kontaktu. ILogic może prezentować porównywarki ofert kredytowych.

5) Klient zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi warunkami współpracy z Partnerem, np. regulaminami czy taryfami opłat i prowizji. Administrator nie jest pełnomocnikiem, agentem ani nie jest umocowany w żadnym zakresie do działania w imieniu i na rzecz Partnera. Po uzyskaniu rekomendacji współpracy z danym Partnerem od Administratora, Klient przekierowywany jest bezpośrednio na stronę internetową danego Partnera i dobrowolnie nawiązuje z nim bezpośrednią współpracę.

6) Przedmiotem Umowy może być również świadczenie Usług dotyczących Produktów z wyłączeniem Produktów hipotecznych – polegających na:

a) udostępnieniu poglądowego kalkulatora pożyczkowego i innych podobnych funkcjonalności w Serwisie,

b) zebraniu danych osobowych Klienta (imię, nazwisko, dane kontaktowe wskazane przez Klienta) i wstępnego wywiadu zapotrzebowania na typ usługi finansowej w celu zarekomendowania Partnera i świadczenia Monitoringu finansowego,

c) przekazaniu rekomendacji współpracy z wybranym Partnerem (odesłanie na stronę internetową),

d) pomocy przy nawiązywaniu współpracy z wybranym Partnerem – w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Klienta.

7) Usługi świadczone są przez Administratora na rzecz Klienta nieodpłatnie. Administrator nie pobiera żadnych opłat od Klienta za realizację Usług.

8) Informacje o usługach finansowych na terenie Danii i Polski (Produktach) prezentowane przez Administratora, mają charakter poglądowy, przykładowy i nie stanowią oferty.

9) Wszelkie usługi pośrednictwa finansowego świadczy Partner na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Partnerem.

10) Administrator nie świadczy żadnych usług finansowych. Usługi finansowe świadczą Instytucje na podstawie odrębnej umowy z Klientem. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania do współpracy Klienta z Instytucją.

11) Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie umowy z Partnerem lub Instytucją zawiera wyłącznie z własnej woli, dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Administrator nie jest stroną tych umów, nie ma na nie wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść lub sposób ich wykonywania.

12) Klient przyjmuje do wiadomości, że warunkiem nawiązania współpracy z Partnerem lub uzyskania usługi finansowej może być znajomość języka duńskiego w stopniu komunikatywnym.

 

 

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

1) Klient może dobrowolnie wskazać w Serwisie interesujące go Produkty z wyłączeniem Produktów hipotecznych w celu uzyskania Usługi Monitoringu finansowego adekwatnej do swoich potrzeb i zainteresowań.

2) Administrator nie prezentuje Ofert Produktów (usług finansowych) poza uproszczonymi funkcjonalnościami i symulacjami dostępnymi w Serwisie.

3) Podczas rejestracji w Serwisie, Klient podaje imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail.

4) Administrator może przyjąć skany dokumentów od Klientów w celu przekazania Partnerowi (nie dotyczy Produktów hipotecznych).

5) Administrator przesyła również Klientowi pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny sposób link do strony internetowej wybranego Partnera. Nawiązanie współpracy z Partnerem może odbywać się za pośrednictwem Serwisu.

6) Administrator przekazuje zainteresowanemu Klientowi listę wymaganych dokumentów i kwestionariusz – stosownie do usługi finansowej, którą zainteresowany jest Klient.

7) Tak uzyskane dane osobowe Klienta Administrator przekazuje Partnerowi (nie dotyczy Produktów hipotecznych).

8) Administrator może przekazać Dane Osobowe oraz informacje podane przez Klienta – za jego uprzednią, wyraźną zgodą - wskazanemu podmiotowi trzeciemu w celu wstępnej oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta.

9) Klient przyjmuje do wiadomości, że wielokrotne zapytania dotyczące zdolności kredytowej tej samej osoby mogą obniżać punktową ocenę kredytową, a w razie negatywnej weryfikacji Klienta przez podmioty wskazane w treści zgody lub systemach Instytucji – nawet czasowo zablokować możliwość oferowania Produktów danemu Klientowi, za które to okoliczności lub skutki Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

10) Konsultant kontaktuje się Klientem we właściwym czasie po zarekomendowaniu współpracy z Partnerem w celu potwierdzenia, czy Klient z powodzeniem taką współpracę nawiązał.

11) W razie jakichkolwiek problemów, na zasadach opisanych w Regulaminie, konsultant może pomóc Klientowi zawrzeć umowę z Partnerem oraz, w miarę wiedzy i możliwości, objaśniać procedury Partnera i znaczenie konkretnych czynności (nie dotyczy Produktów hipotecznych).

 

 

§ 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1) Administrator nie odpowiada za aktualność i prawdziwość dostępnych w Serwisie danych o produktach finansowych i Ofert Instytucji. Klient przyjmuje do wiadomości, że treści te są przygotowywane wyłącznie przez Instytucje, a rola Administratora ogranicza się do udostępnienia miejsca w Serwisie na ich publikację.

2) Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ma wpływu na tempo i sposób działania osób trzecich – w tym Instytucji oraz że pozytywne rozpoznanie wniosku Klienta o zawarcie umowy o Produkt może zależeć uznania Instytucji.

3) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nie zawarcie umowy z Instytucją lub jej nie wykonanie, na warunkach wybranej Oferty przedstawionej w Serwisie, ani za jakiekolwiek następstwa z tym związane – w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, za koszty poniesione przez Klienta, w tym utracone korzyści i szkody pośrednie.

 

 

§ 5. SZCZEGÓLNE ZASADY ODNOŚNIE KREDYTÓW KONSUMENCKICH

Postanowienia niniejszego Aneksu 2 znajdują zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy Usługa dotyczy produktu będącego kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2016 r. poz. 1528 ze zm.) oraz dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz. Urz. UE L 133 z 22.05.2008, str. 66).

Wszystkie dane i informacje o kredycie konsumenckim, do którego mają zastosowanie przepisy aktów prawnych wskazanych w ust. 1 powyżej, przygotowuje wyłącznie wskazany Partner, a Administrator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Prezentowane w Serwisie reklamy i informacje o kredycie konsumenckim zawierają dane dotyczące kosztu kredytu konsumenckiego, w szczególności stopę oprocentowania, podawane są Konsumentowi w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.

W stosownych przypadkach podaje się także czas obowiązywania umowy, całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta będącego Konsumentem oraz wysokość rat i inne wymagane prawem elementy;

Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej podawane są w Serwisie na podstawie reprezentatywnego przykładu przygotowanego przez wskazanego Partnera.

Wskazany Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie informacji uzyskanych od Klienta dotyczących składników preferowanego przez Klienta Produktu. Jeżeli Klient nie udzieli takich informacji, Partner ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Administrator jest uprawniony wyłącznie do świadczenia Usług będących przedmiotem Umowy – opisanych w sposób jednoznaczny, zrozumiały i widoczny w Serwisie oraz w niniejszych Warunkach, lecz nie jest umocowany do dokonywania czynności prawnych w imieniu Partnera.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Partner będący pośrednikiem kredytowym lub bank może być zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta będącego konsumentem. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest na podstawie informacji – Danych Osobowych uzyskanych od Klienta lub na podstawie informacji pozyskanych z odpowiednich baz danych lub zbiorów danych Instytucji (jeśli dotyczy). Klient może być zobowiązany do przedstawienia na żądanie tych podmiotów wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej.

Administrator nie dokonuje badania ostatecznej zdolności kredytowej Klienta oraz nie odpowiada za wynik i rzetelność takich badań.

Partner lub bank może odmówić przedstawienia oferty, udzielenia Klientowi kredytu konsumenckiego lub zawarcia umowy, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Partner jest zobligowany właściwymi przepisami udzielić Klientowi wyjaśnień dotyczących informacji przekazanych przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki oraz treści umowy, która ma zostać zawarta – w sposób umożliwiający podjęcie decyzji o zawarciu umowy (skorzystaniu z oferty). Niezależnie od powyższego, Klient powinien niezwłocznie zgłaszać wszelkie wątpliwości w tym zakresie.

Klient otrzymuje bezpłatny projekt umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie banku spełnia warunki do udzielenia mu kredytu konsumenckiego. Administrator nie dokonuje oceny spełnienia warunków do udzielenia kredytu konsumenckiego Klientowi oraz nie podejmuje decyzji o jego udzieleniu.

Przed zawarciem umowy w oparciu o przedstawioną ofertę, Klient może otrzymać formularz informacyjny zawierający szczegółowe, skonkretyzowane informacje o warunkach oferty.

 


Gdańsk, dnia 01.04.2020 r.

 

***


Aneks 3

WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH

 
Niniejszy Aneks ma zastosowanie do Klientów korzystających z usług ubezpieczeniowych. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Aneksem obowiązują ogólne postanowienia Regulaminu. W przypadku sprzeczności między ogólnymi postanowieniami Regulaminu a Aneksem, pierwszeństwo mają zapisu Aneksu.

§1 Warunki Ogólne 

Klient Serwisu zainteresowany uzyskaniem oferty ubezpieczeniowej w zakresie: ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń majątkowych lub ubezpieczeń turystycznych (dalej: „Użytkownik” oraz „oferta”),ma możliwość przeglądania ofert przygotowanych przez Partnerów będących pośrednikami ubezpieczeniowymi (dalej: „Partner ubezpieczeniowy”) zebranych w Serwisie. Po przekazaniu danych do Partnera ubezpieczeniowego, ma możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ubezpieczeniowej (dalej: „Usługi ubezpieczeniowej”).

Niezależnie od świadczenia Usługi ubezpieczeniowej, w Serwisie prezentowane są treści o charakterze informacyjnym dotyczące tematyki ubezpieczeń, z których korzystanie jest bezpłatne, nie wymaga rejestracji lub podania danych osobowych.

W ramach Serwisu Użytkownik może skorzystać z wybranego przez siebie wariantu Usług (warianty Usług zostały opisane w § 2 pkt. 5).

Usługa w postaci zawarcia umowy ubezpieczenia świadczona jest niezależnie od ILogic, za pośrednictwem Partnera ubezpieczeniowego. Jednak przeglądanie ofert ubezpieczeniowych przez Użytkownika nie będzie możliwe bez wcześniejszego przekazania danych Klienta do Partnerów Ubezpieczeniowych.


Przekazanie danych nie będzie możliwe bez zaakceptowania Regulaminu wraz z Aneksami 1 i 3. Akceptacja Regulaminu nie jest obowiązkowa, ale jest niezbędna do wyświetlenia ofert ubezpieczeń.


Klient samodzielnie wybiera interesującą go usługę ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje bez udziału ILogic, za pośrednictwem Partnera wybranego przez Klienta.

Podstawą skorzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu. Użytkownik, rozpoczynając korzystanie z Serwisu, zobowiązuje się do jego przestrzegania.
W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, ILogic będzie upoważniony do odmowy świadczenia Usług.

Regulamin Serwisu jest dostępny na stronie internetowej www.multinorfinans.dk w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się przez Użytkownika w dowolnym czasie.

 

 

§2 Opis Usług

Przedmiotem umowy („Umowa”) zawieranej między Ilogic a Użytkownikiem jest świadczenie Usług. Umowa zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu i trwa przez czas nieoznaczony, do momentu odstąpienia od Umowy albo rezygnacji z Usługi przez Użytkownika.

Usługa świadczona w ramach Serwisu polega na zbieraniu informacji od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji Partnerom ubezpieczeniowym, według jednego z wariantów wskazanych w pkt 5.

Użytkownik po wejściu na stronę Serwisu wypełnia zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny („Formularz”),podając informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. o pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu),wymagane przez firmy ubezpieczeniowe do przedstawienia ofert ubezpieczenia. Wybrane informacje z Formularza mogą posłużyć Partnerom ubezpieczeniowym do przygotowania Analizy Potrzeb Ubezpieczeniowych.

Przed przesłaniem informacji zawartych w Formularzu do Partnera Ubezpieczeniowego Użytkownik ma obowiązek potwierdzenia zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

 
Użytkownik, zależnie od swojej woli, może zdecydować jaki wariant świadczonej Usługi go interesuje. Wybór wariantu uzależniony jest od informacji, które Użytkownik zdecydował się dobrowolnie udostępnić, wypełniając Formularz:

Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),

Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),

Użytkownik uzupełnia komplet wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji w tym dane osobowe (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),

Użytkownik uzupełnia wymagane przez firmy ubezpieczeniowe informacje, ale rezygnuje z podania danych osobowych (imię, nazwisko, pesel) oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),

Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz pozostawia dane kontaktowe (telefon, e-mail),

Użytkownik uzupełnia część wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe informacji oraz nie pozostawia danych kontaktowych (telefon, e-mail),

Użytkownik nie uzupełnia żadnych informacji pomimo zaakceptowania Regulaminu – jest to równoznaczne z rezygnacją z Usługi w zakresie zebrania i przedstawienia ofert ubezpieczenia przygotowanych przez Partnera Ubezpieczeniowego.

Opis świadczenia Usługi:

Użytkownik na stronie Serwisu wprowadza do Formularza informacje o przedmiocie ubezpieczenia (np. pojeździe) i podmiocie (np. właścicielach oraz głównych użytkownikach pojazdu). Zakres wymaganych informacji jest uzależniony od rodzaju ubezpieczenia, jakim zainteresowany jest Użytkownik (np. ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe lub turystyczne). Informacje te mogą zostać przekazane do Partnerów ubezpieczeniowych wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu.

Aktualna lista Partnerów ubezpieczeniowych znajduje się na stronie Serwisu pod adresem www.multinorfinans.dk/partners

Wypełnienie Formularza jest bezpłatne dla Użytkownika oraz nie jest równoznaczne z zawarciem umowy ubezpieczeniowej, a także nie zobowiązuje Użytkownika do zawarcia takiej umowy.

Przed przekazaniem informacji zgromadzonych na Formularzu Partnerom ubezpieczeniowym, Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu.

Warunkiem skorzystania z Usługi jest zaznaczenie pól zgody, zamieszczonych pod Formularzem, które są niezbędne do świadczenia Usług. Zaznaczenie pól zgody nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do świadczenia Usług.

Dane osobowe lub kontaktowe Użytkownika są przekazywane do Partnerów ubezpieczeniowych.

ILogic nie zawiera umów ubezpieczeniowych ani nie działa w imieniu towarzystw ubezpieczeniowych, ani też w żaden inny sposób niż opisany w pkt. 2, nie uczestniczy w zawieraniu lub realizacji zawartych umów. ILogic nie podejmuje jakichkolwiek dodatkowych działań mających pomóc w zawarciu umowy ubezpieczenia.

Z Usług Serwisu można zrezygnować. Usługi będą świadczone do czasu poinformowania ILogic o rezygnacji z Usług.

 

 

§3 Przekazanie danych Użytkowników Partnerowi Ubezpieczeniowemu 


Usługa świadczona przez ILogic uwzględnia przekazanie Partnerom ubezpieczeniowym danych Użytkownika, będących danymi osobowymi.

ILogic, po zebraniu informacji, w tym danych osobowych od Użytkowników przekazuje je Partnerom ubezpieczeniowym.

Od momentu udostępnienia danych Użytkowników Partnerom ubezpieczeniowym, podmioty te stają się niezależnym administratorem tych danych osobowych. ILogic nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przekazanych danych osobowych, chyba że sam je przetwarza i tylko w takim zakresie.

ILogic nie jest stroną umowy ubezpieczenia ani nie reprezentuje żadnej ze stron przy jej zawieraniu. Udostępnianie przez iLogic informacji dotyczących ofert podmiotów współpracujących nie stanowi czynności doradztwa finansowego lub inwestycyjnego.

 
Gdańsk, dnia 01.04.2020 r.

***

 

Oddzwonimy w 5 minut*

i bezpłatnie udzielimy Ci informacji kredytowych

Podaj numer telefonu:
Proszę o kontakt

Będziemy przetwarzać Twoje dane na zasadach opisanych w prosty i przejrzysty sposób w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych Przesłane w formularzu dane przetwarzane będą w celu kontaktu w sprawie kredytu konsumenckiego w Norwegii. Administratorem Twoich danych osobowych jest Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B, KRS: 0000709320, NIP: 957-09-36-720

Samlet kreditbeløb 250.000 kr. Variabel debitorrente 7 %. ÅOP 7.27 %. Etb. omk. 2.500 kr. Samlet tilbagebetaling: 322.888 kr. Samlede kreditomkostninger: 72.888 kr.
*Specjaliści ds. kredytów oddzwaniają w godzinach pracy, tj. pn.-pt. 8:00-18:00.

Otrzymaliśmy Twój numer telefonu, skontaktujemy się wkrótce.